۲۹ اسفند۱۳۹۰

قالب خبری وردپرس انگلیسی Newswire نسخه ۱٫۳٫۲

۲۵ اسفند۱۳۹۰

قالب مجله خبری وردپرس ۲۴ نسخه ۰٫۶

۲۴ اسفند۱۳۹۰

قالب مجله ای وردپرس Kernel نسخه ۱٫۰٫۵

۲۳ اسفند۱۳۹۰

قالب خبری مجله ای وردپرس Goodnews نسخه ۲٫۴٫۱

۱۱ اسفند۱۳۹۰

پوسته خبری NewBusiness وردپرس نسخه ۱٫۰

۲۲ بهمن۱۳۹۰

قالب فارسی سایت farsigeek به نام polished برای وردپرس